Laatst gewijzigd: 03.08.2020

Privacyverklaring

Dit privacy beleid hebben wij opgesteld om inzicht te geven hoe wij als stichting veilig en verantwoord met persoonsgegevens omgaan. Stichting House 4 Unhoused, tevens handelen onder de naam ”Homebass Foundation” verkrijgt persoonsgegevens van derden, zoals gegevens afkomstig van een bezoeker van een evenement of een donateur. 

Deze gegevens worden aan ons verstrekt via e-mail, telefoon, app, post of persoonlijk. Dit kan aan de orde zijn bij het doen van een donatie of indien u een bezoeker bent van onze evenementen. Graag maken wij met dit onderhavige privacy beleid duidelijk wat uw rechten zijn en welke rechten wij zullen waarborgen namens u. Mocht er iets niet duidelijk zijn of behoefd u graag extra uitleg omtrent het privacy beleid neem dan contact met ons op via info@homebassfoundation.com.

Contactgegevens:
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Stichting House 4 Unhoused, kantoorhoudende aan de Berg en Dalseweg 82, 6522 BP te Nijmegen, +31610979329.

Persoonsgegevens:
Stichting House 4 Unhoused verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens;
• Contactgegevens, zoals een e-mailadres en/of telefoonnummer;
• KVK-gegevens en factuuradres;
• Betalingsgegevens.

Doeleinden en grondslagen:
Stichting House 4 Unhoused verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•Het onderhouden van contacten met partijen;
•Het nakomen van overeenkomsten;
•Goede en efficiënte administratie;
•Het afhandelen van betalingen;
•Het opmaken van nieuwsbrieven, magazines, jaarverslagen e.d.

.Het versturen en ontvangen van postpakketten.

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan activiteiten die wij organiseren. Het doel van Stichting House 4 Unhoused zal verwezenlijkt worden door het organiseren van evenementen en het ophalen van donatiegelden als middel. Daarnaast verwerken wij bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan overeenkomsten met derde partijen, te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of op basis van een gerechtvaardigd belang.

Verstrekking van gegevens aan derde:
Stichting House 4 Unhoused verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden louter verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien wij een derde partij inschakelen als tussenpersoon voor een dienst die uw gegevens dienen te verwerken dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting House 4 Unhoused blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren:
Stichting House 4 Unhoused zal persoonsgegevens niet langer verwerken en bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden die zij in dit privacy beleid heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Stichting House 4 Unhoused zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Stichting House 4 Unhoused maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en het kan bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden. Cookies kunnen een helpende hand bieden bij het optimaliseren van onze website, de mogelijkheid bestaat dat wij cookies hiervoor zullen inzetten.

Datalekken:
Een datalek is iedere inbreuk op de beveiliging waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of ongeoorloofd zijn gewijzigd, verstrekt of ingezien. Bijvoorbeeld bij diefstal van een laptop met daarop een gegevensbestand, een hack waarbij persoonsgegevens zijn buitgemaakt of het verzenden van gegevens naar een foutief e-mailadres. Een inbreuk in verband met persoonsgegevens zullen wij registreren. Indien is komen vast te staan dat het lek een risico oplevert op negatieve gevolgen als identiteitsfraude of reputatieschade, dan zal Stichting House 4 Unhoused het datalek tevens melden bij de toezichthouder.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting House 4 Unhoused. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan ons sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting House 4 Unhoused zal zo snel mogelijk reageren, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting House 4 Unhoused wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw gegevens beveiligen:
Stichting House 4 Unhoused neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan. Dit zijn zowel fysieke, organisatorische als elektronische beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@homebassfoundation.com.

Websites van derden:
Op de website van Stichting House 4 Unhoused zullen mogelijk hyperlinks naar andere websites voorkomen. Het privacy beleid van Stichting House 4 Unhoused is niet van toepassing op de websites waar mogelijk naar doorgelinkt wordt. Elke website hanteert een eigen privacy beleid en Stichting House 4 Unhoused kan niet garanderen dat dit op een gelijkwaardige en betrouwbare manier verloopt. Wij raden uw daarom aan, alvorens u via ons doorgelinkt wordt, het desbetreffende privacy beleid te bekijken.

Minderjarigen:
De website van Stichting House 4 Unhoused heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van minderjarigen bezoekers (bezoekers jonger dan 16 jaar), tenzij zij toestemming hebben van ouder(s) of voogd. Stichting House 4 Unhoused is niet in alle gevallen op de hoogte van de leeftijd van gebruikers, bezoekers of donateurs. Indien u als ouder(s) of voogd ervan overtuigd bent dat wij gegevens hebben verzameld van uw minderjarige kind dan kunt u contact opnemen met info@homebassfoundaton.com om de gegevens te laten verwijderen.

Wijzigen van deze privacy statement:
Stichting House 4 Unhoused behoudt zich het recht voor om het onderhavige privacy beleid te doen wijzigen. Echter uw gegevens zullen nooit voor andere doeleinden gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming. Indien er een wijziging plaatsvindt zal dit zichtbaar zijn op onze website. Wij raden u aan om geregeld de website te bekijken indien u hiervan op de hoogte wilt blijven.

Dit privacy beleid zal inwerking treden op 20 mei 2020.

Nijmegen, 19 mei 2020.