Laatst gewijzigd: 03.08.2020

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van de stichting House 4 Unhoused tevens handelend onder de naam ”Homebass Foundation”, gevestigd te Nijmegen, en zijn van toepassing op overeenkomsten die met Bezoekers van door haar of in opdracht van haar georganiseerde Evenementen worden gesloten. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam.

Paragraaf 1 Definities:
Stichting House 4 Unhoused: de stichting die ten doel heeft de belangen te behartigen van dak- en thuislozen in met name Nijmegen, doch daartoe niet beperkt. De stichting houdt haar kantoor aan de Berg en Dalseweg 83, 6522 BP te Nijmegen.
Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een overeenkomst sluit met Stichting House 4 Unhoused in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft;
Evenement: een gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)- uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door Stichting House 4 Unhoused op de Evenementenlocatie;
Evenementlocatie: locatie waar een Evenement plaatsvindt, welke is ingezet ten behoeve van het Evenement door Stichting House 4 Unhoused;
Algemene bezoekersvoorwaarden: de onderhavige Algemene Bezoekersvoorwaarden die op (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en Stichting House 4 Unhoused van toepassing zijn;
Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen de Bezoeker en Stichting House 4 Unhoused in het kader van het bijwonen van een Evenement;
(Voor)verkoopadres: een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen voor Evenementen door Stichting House 4 Unhoused ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft;
Toegangsbewijs: een bewijs, door of vanwege Stichting House 4 Unhoused verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op de Evenementenlocatie te mogen bevinden;
Toegangsprijs: de prijs voor een Toegangsbewijs, exclusief eventuele extra service- en/of administratiekosten;
Website: de website van Stichting House 4 Unhoused en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) en sociale media accounts van Stichting House 4 Unhoused en Evenementen die op naam van Stichting House 4 Unhoused staan.

Paragraaf 2 Toepasselijkheid:
2.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting House 4 Unhoused en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand komt, als ook op ieder bezoek van de Bezoeker aan de Evenementenlocatie.

2.2 Stichting House 4 Unhoused heeft het recht deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Stichting House 4 Unhoused zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website te melden. Indien de Bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Bezoeker Stichting House 4 Unhoused hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst Stichting House 4 Unhoused uitdrukkelijk van de hand.

2.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden niet aan.

Paragraaf 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst:
3.1 Informatie, aanbiedingen, mededelingen en prijsopgaven met betrekking tot Evenementen en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door Stichting House 4 Unhoused en/of derden mondeling, telefonisch of via e-mail (weer)gegeven of verstrekt. Stichting House 4 Unhoused aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door Stichting House 4 Unhoused en/of derden gedane mededelingen.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs heeft betaald bij een door Stichting House 4 Unhoused ingeschakeld (Voor)verkoopadres, en dit geleverd heeft gekregen.

Paragraaf 4 Toegang en Toegangsbewijs:
4.1 De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs en een geldig Toegangsbewijs en deze op eerste verzoek van medewerkers van Stichting House 4 Unhoused, medewerkers van de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen.

4.2 Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie.

4.3 Indien een Evenement door Stichting House 4 Unhoused wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan Stichting House 4 Unhoused of aan een door Stichting House 4 Unhoused ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.

4.4 Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om er voor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Stichting House 4 Unhoused.

4.5 Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Stichting House 4 Unhoused verstrekt document of een door of vanwege Stichting House 4 Unhoused verstrekte barcode. De barcode is een unieke code, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. Stichting House 4 Unhoused garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs.

4.6 Alleen aanschaf via Stichting House 4 Unhoused of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast van deze geldigheid rust op de Bezoeker. De Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is verkregen van Stichting House 4 Unhoused of van een door Stichting House 4 Unhoused ingeschakeld (Voor)verkoopadres.

4.7 Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op korting, dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting te tonen.

4.8 Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild.

4.9 Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van Stichting House 4 Unhoused en/of haar licentiegevers van de Toegangsbewijzen te (doen) verwijderen en/of wijzigen.

4.10 Toegang tot evenementen van Stichting House 4 Unhoused die in de buitenlucht plaatsvinden staat voor Bezoekers met een geldig toegangsbewijs in beginsel open tot 20.00 uur ’s avonds. Na 20.00 uur worden Bezoekers niet meer toegelaten tot de evenementenlocatie, tenzij Stichting House 4 Unhoused in een specifiek geval anders beslist.

4.11 Stichting House 4 Unhoused behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potentiële) Bezoeker mag worden verkregen; de (potentiële) Bezoeker is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.

Paragraaf 5 Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen:
5.1 Het is verboden een Toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken.

5.2 Het is de Bezoeker niet toegestaan om op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan.

5.3 Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle verplichtingen van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, onverminderd op leggen aan die derden. De Bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen.

5.4 Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is Stichting House 4 Unhoused gerechtigd die Toegangsbewijzen aan te merken als ongeldig en is de Bezoeker aan Stichting House 4 Unhoused een direct opeisbare boete verschuldigd van € 100,= (zegge: honderd euro) per Toegangsbewijs en € 100,= (zegge: honderd euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Stichting House 4 Unhoused om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Evenement of de Evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.

Paragraaf 6 Aansprakelijkheid:
6.1 Bezoekers begeven zich naar of van en houden zich geheel op eigen risico op de Evenementenlocatie.

6.2 Stichting House 4 Unhoused aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Stichting House 4 Unhoused en/of de Evenementenlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het Evenement of in verband met het verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting House 4 Unhoused.

6.3 Indien en voor zover Stichting House 4 Unhoused op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Stichting House 4 Unhoused zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. Stichting House 4 Unhoused is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker Stichting House 4 Unhoused onverwijld schriftelijk en voldoende geconcretiseerd op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien Stichting House 4 Unhoused ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

6.4 Stichting House 4 Unhoused kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Indien de Bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (personeel van) Stichting House 4 Unhoused, zal Stichting House 4 Unhoused op vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Bezoeker een vergoeding uitkeren ter hoogte van het aankoopbedrag, met een maximum van € 250 (zegge: tweehonderd en vijftig euro).

6.5 Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter de bar, toonbank bij de lockers of kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen worden door Stichting House 4 Unhoused dan wel de verhuurder van de lockers twee weken in bewaring genomen, gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren eigendom(men) bij Stichting House 4 Unhoused of de verhuurder van de lockers kan afhalen.

6.6 De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement en op of rondom de Evenementenlocatie luide muziek ten gehore kan worden gebracht. Stichting House 4 Unhoused adviseert de Bezoeker om zijn gehoor tijdens het Evenement te beschermen met speciale oordoppen en zijn gehoor af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht.

Paragraaf 7 Annulering of verplaatsing Evenement:
7.1 Stichting House 4 Unhoused is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van annulering van het Evenement in het geheel, zal Stichting House 4 Unhoused op schriftelijk verzoek van de Bezoeker aan de oorspronkelijk koper van het Toegangsbewijs, de Toegangsprijs daarvan, maar niet de administratie- en servicekosten, restitueren.

7.2 Stichting House 4 Unhoused is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of verplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of een Evenement wordt/is geannuleerd of wordt/is verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal Stichting House 4 Unhoused haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. Stichting House 4 Unhoused kan echter niet garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. Stichting House 4 Unhoused is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake, en is niet gehouden tot vergoeding of restitutie van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

7.3 Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven voor dat verplaatste Evenement in beginsel geldig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting House 4 Unhoused via david@house4unhoused.com.

Paragraaf 8 Huisregels Evenement:
8.1 Bezoekers van het Evenement en de Evenementenlocatie dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. Medewerkers van Stichting House 4 Unhoused, van de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel kunnen te allen tijde de Bezoeker verzoeken zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien en zodra blijkt dat de Bezoeker de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd.

8.2 Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met de Huisregels van Stichting House 4 Unhoused en/of de Evenementenlocatie als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich naar het oordeel van medewerkers van Stichting House 4 Unhoused en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door medewerkers van Stichting House 4 Unhoused en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel op worden aangesproken. Bij overtreding van de Huisregels, herhaling of voortduren van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde Huisregels en de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

8.3 Het is de Bezoeker niet toegestaan om het bezoek aan het Evenement vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids-, en/of beeldopnamen van het Evenement.

8.4 Stichting House 4 Unhoused behoudt zich het recht voor om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen te maken. De Bezoeker die een Evenement bezoekt:
-Stemt in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie waaronder foto’s of’ andere huidige en/of toekomstige media technologieën; en -Geeft onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet; en
-Stelt noch Stichting House 4 Unhoused noch partijen die met toestemming van Stichting House 4 Unhoused gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal; en
-Doet afstand van zijn/haar portretrecht, imagerecht en personarecht voor zover het gaat om beelden in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en
-Erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens Stichting House 4 Unhoused in het kader van openbare orde en veiligheid video opnamen van de Bezoeker gemaakt kunnen worden; en
-Erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan Stichting House 4 Unhoused; de Bezoeker zal op eerste verzoek van Stichting House 4 Unhoused, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; Stichting House 4 Unhoused is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.

8.5 Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting House 4 Unhoused, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, flyers, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen voor zover de wet dit toelaat.

8.6 Op de Evenementenlocatie is het slechts toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen (rook)ruimte(n). Buiten deze (rook)ruimte(n) is het uitdrukkelijk niet toegestaan te roken. Stichting House 4 Unhoused zal zich in alle redelijkheid inspannen om de Bezoeker op het rookvrije karakter van (delen van) de Evenementenlocatie te wijzen. Stichting House 4 Unhoused garandeert daarbij evenwel niet dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij (kunnen) zijn van het Evenement geeft de Bezoeker geen recht op restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding. Bij overtreding door de Bezoeker van het rookverbod volgt indien mogelijk onmiddellijke verwijdering van de Bezoeker van het Evenement en Evenemententerrein. De eventuele als gevolg van deze overtreding(en) van het rookverbod aan Stichting House 4 Unhoused opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald.

8.7 Stichting House 4 Unhoused zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van Stichting House 4 Unhoused en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag:
-Zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren);
-Inzage te verschaffen in meegevoerde (hand)(rug)(draag)tas(sen), zowel bij toegang tot als gedurende het verblijf op de Evenementenlocatie; en/of
-Een detectiepoort te passeren; en/of
-Zich te legitimeren, zowel bij toegang tot als gedurende het verblijf op de Evenementenlocatie.

8.8 Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen op de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

8.9 Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan glaswerk, plastic fessen, blik, vuurwerk, drugs, geestverruimende stoffen/middelen, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen, etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken en/of overdracht aan de politie.

8.10 Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie op welke wijze dan ook aan te tasten en/of te beschadigen. Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.

8.11 Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie, op welke wijze dan ook, aan te tasten en/of te beschadigen. Het is de Bezoeker evenmin toegestaan gevaarzetting te veroorzaken voor andere bezoekers, personeel en/of medewerkers van Stichting House 4 Unhoused en/of (personeel en/of medewerkers van) opdrachtnemers en hulpdiensten, onder andere door op objecten te klimmen en/of zich op/in objecten te bevinden die op of om het Evenementenlocatie aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld podia, hekken, containers etc.).

8.12 De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van Stichting House 4 Unhoused en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen.

8.13 Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel genoemde (veiligheid)voorschriften te houden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd, zonder het recht op enige vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

8.14 Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf op de Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken Evenement en kunnen door de Bezoeker niet worden ingeruild. Stichting House 4 Unhoused zal na afloop van het Evenement nimmer tot restitutie van het aankoopbedrag van deze bonnen of munten overgaan. Het is niet mogelijk reeds aangeschafte consumptiebonnen- of munten (door) te verkopen. Het is Bezoekers verboden aangeschafte consumptiebonnen- of munten door te (doen) verkopen.

8.15 Stichting House 4 Unhoused kan naar eigen inzicht nadere voorwaarden stellen aan de toegang tot een Evenement en het verblijf op de Evenementenlocatie, al dan niet in samenspraak met een of meerdere van haar samenwerkingspartners zoals vervoerders (pendelverkeer), ordepersoneel, de brandweer, politie en andere hulpdiensten.

Paragraaf 9 Overmacht:
Stichting House 4 Unhoused kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën, oorlog, oorlogsdreiging, terrorisme, terrorismedreiging en alle overige van de wil van Stichting House 4 Unhoused onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft Stichting House 4 Unhoused het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement te annuleren.

Paragraaf 10 Privacy en persoonsgegevens:
10.1 Door het sluiten van een Overeenkomst met Stichting House 4 Unhoused kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door Stichting House 4 Unhoused verwerkt.
10.2 Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het privacy beleid van Stichting House 4 Unhoused van toepassing dat te raadplegen is op de Website. Stichting House 4 Unhoused gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Stichting House 4 Unhoused kan de eventuele verwerking van de persoonsgegevens van de Bezoeker in het voorkomende geval aanmelden bij het Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

10.3 Bij het sluiten van de Overeenkomst met Stichting House 4 Unhoused geeft de Bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacy beleid van Stichting House 4 Unhoused.

10.4 Indien gedurende een Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan Stichting House 4 Unhoused deze in geval van (mogelijke) calamiteiten en/of (mogelijk) strafbare feiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Paragraaf 11 Klachten:
Stichting House 4 Unhoused zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. Stichting House 4 Unhoused tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de dienstverlening van Stichting House 4 Unhoused, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een e-mail te sturen naar david@homebassfoundation.com. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de Evenementenlocatie bij Stichting House 4 Unhoused te worden gemeld.

Paragraaf 12 Geschillen:
12.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en Stichting House 4 Unhoused ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

12.3 Indien de Algemene Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.

Aldus opgemaakt in Nijmegen, 17 juli 2020

ALGEMENE VOORWAARDEN DONATIES: 

Deze Algemene donatie voorwaarden zijn van de Stichting House 4 Unhoused tevens handelend onder de naam ”Homebass Foundation”, gevestigd te Nijmegen, en zijn van toepassing op iedere donatie die Stichting House 4 Unhoused ontvangt. 

Paragraaf 1 Definities:

Betaling: het geven van geld aan de Ontvangende Partij;
Dienst(en): diensten die onder meer bestaan uit het donatieformulier; 
Donatie: het geven van geld via diverse betaalmogelijkheden aan de Ontvangende Partij;Donatieformulier: middel om Donatie te doen aan de Ontvangende.
Partij ten behoeve van Ontvangende Partij;
Gevende Partij/donateur: de particulier of bedrijf die een gift of donatie doet aan de Ontvangende Partij;
Ontvangende Partij/Stichting House 4 Unhoused: stichting House 4 Unhoused, kantoor houdende aan de Berg en Dalseweg 83, 6522 BP te Nijmegen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel …;
Missie/doel: Stichting House 4 Unhoused heeft ten doel de belangenbehartiging dan dak- en thuislozen in met name Nijmegen, doch daartoe niet beperkt, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
Partner: de rechtspersoon die gebruik maakt van de Techniek voor Betaling aan de Ontvangende Partij;

Paragraaf 2 Toepasselijkheid:

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Donatie aan de Ontvangende partij;

2.2 Door middel van het geven van middelen aan Ontvangende Partij, accepteert de Gevende Partij uitdrukkelijk deze Voorwaarden;

2.3 De Ontvangende Partij behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Paragraaf 3 Rechten en verplichtingen Ontvangende partij:

3.1 Donaties komen volledig ten goede aan de Ontvangende Partij. De ontvangende partij besteedt de donaties conform haar statutaire doel. 

3.2 De Ontvangende Partij neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de website, ter beveiliging van elke Betaling en/of Donatie;

3.3 De Ontvangende Partij houdt zich aan het privacy beleid zoals dit vermeld op de website van Stichting House 4 Unhoused. 

Paragraaf 4 Rechten en verplichtingen Gevende partij:

4.1 Om een Overeenkomst te sluiten met Ontvangende Partij moet Gevende Partij 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een Overeenkomst verklaart de Gevende Partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

4.2 Gevende Partij doet alleen online donaties met middelen waarvan hij houder is en waarover hij de zeggenschap heeft;

4.3 Gevende Partij geeft geen valse naam of identiteit op bij het invullen van het Donatieformulier; 

Paragraaf 5 Slotbepalingen:

6.1 Indien u enige klachten ondervindt, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Stichting House 4 Unhoused. Wij behandelen uw klachten en suggesties binnen tien werkdagen. Mail de klacht aan david@homebassfoundation.com;

6.2 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden (inclusief de totstandkoming, uitvoering en nakoming hiervan, alsook op alle geschillen welke hieruit kunnen voortvloeien) is Nederlands Recht van toepassing;

6.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het arrondissement Amsterdam.

Aldus opgemaakt in Nijmegen, 17 juli 2020